Thứ 2, 19/02/2018, 02:33 PM

TIN TỨC

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

  • (31/10/2012)

    Diễn đàn ASEAN CIO (ASEAN CIO Forum)

    Diễn đàn ASEAN CIO (ASEAN CIO Forum)

    Diễn đàn ASEAN CIO thực tế không phải là một tổ chức. Diễn đàn chỉ là một hoạt động trong các sáng kiến thuộc Kế hoạch tổng thể Công nghệ thông tin v...

    Chi tiết