Thứ 6, 18/10/2019, 04:30 AM

Hội đồng Bộ ngành
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Nguyễn Minh Hồng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  


 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, 
Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT, ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.


Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các văn bản hướng dẫn về xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, quản lý, chia sẻ tài nguyên, dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, cụ thể:

1. Tư vấn xây dựng chính sách, văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư, lựa chọn công nghệ cho việc xây dựng các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước, nhằm đảm bảo các hệ thống được triển khai đồng bộ với các chương trình, kế hoạch quốc gia, đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả, liên thông, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp;

2. Xem xét, đánh giá, lựa chọn các mô hình, giải pháp hệ thống thông tin điển hình trong các cơ quan nhà nước để tư vấn triển khai nhân rộng;

3. Tư vấn xây dựng chính sách, tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin;

4. Tư vấn xây dựng chính sách, quy định về việc bảo vệ thông tin cá nhân;

5. Tư vấn việc sử dụng tối ưu các nguồn lực và các nguồn đầu tư của Chính phủ cho các dự án công nghệ thông tin; tư vấn xây dựng các thước đo đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Quyết định thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước : Quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 03/08/2011 của Bộ thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN