Thứ 6, 18/10/2019, 03:45 AM

HỘI ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Nguyễn Minh Hồng

Thứ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Ứng dụng
công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và Truyền thông

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Lê Mạnh Hà

Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Hồ Chí Minh

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ông Phan Ngọc Thọ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế

Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Lãnh đạo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách quản lý ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng các văn bản hướng dẫn về xây dựng hệ thống CNTT, quản lý, chia sẻ tài nguyên, dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước của các địa phương và kết nối với các cơ quan nhà nước cấp Trung ương nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử, cụ thể là:
  1. Tư vấn, xây dựng chính sách, văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư, lựa chọn công nghệ cho việc xây dựng các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước của các địa phương nhằm đảm bảo các hệ thống được triển khai đồng bộ với các chương trình, kế hoạch quốc gia, đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả, liên thông giữa các cơ quan nhà nước của địa phương và liên thông giữa địa phương với Trung ương, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
  2. Xem xét, đánh giá, lựa chọn các mô hình, giải pháp hệ thống thông tin điển hình trong các cơ quan nhà nước cấp địa phương để tư vấn triển khai nhân rộng;
  3. Tư vấn xây dựng chính sách hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng CNTT và phát triển chính quyền điện tử tại các địa phương;
  4. Tư vấn việc sử dụng tối ưu các nguồn lực và các nguồn đầu tư của Chính phủ, của tỉnh, thành phố cho các dự án CNTT của địa phương; tư vấn xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Quyết định thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011 của Bộ thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG