Thứ 6, 18/10/2019, 03:57 AM

Hội nghị hội thảo

 STTTên hội nghị hội thảoĐịa điểmThời gian
1 Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước lần thứ 3. TP. Hà Nội14/12/2012
2 Phiêp họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ hai TP. Hà Nội11/10/2012
3 Chương trình phiên làm việc đầu tiên của Hội đồng Giám đốc Công nghệ thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - khu vực miền Nam TP. Hồ Chí Minh23/08/2012
4 Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực Miền Trung-Tây nguyên (Khu vực 2) Thừa Thiên Huế03/08/2012
5 Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực Miền Bắc Vĩnh Phúc19/07/2012
6 Chương trình họp Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Tháng 5/2012) TP. Hà Nội07/05/2012
7 Tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trực Tuyến28/02/2012
8 Chương trình họp Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Lần thứ ba) TP. Hà Nội27/12/2011
9 Chương trình họp Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Lần thứ hai) TP. Hà Nội26/09/2011
10 Chương trình họp lần thứ nhất Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước TP. Hà Nội12/08/2011