Thứ 3, 22/01/2019, 12:56 PM

Liên hệ

Tổ giúp việc Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Cục Viễn thông, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (+84) 35378201 – máy lẻ 301 

Fax: (+84) 35378208 

Email: lqhung@mic.gov.vn (đ/c Lê Quốc Hưng)


Cho biết các trường bắt buộc phải nhập