Thứ 6, 18/10/2019, 03:08 AM

Tài liệu

Tài liệu công khai được chia sẻ mới nhất

STT Tên tài liệu Chủ đề Ngày đăng
1 Nantawan Wongkachonkitti Government Cloud Hội thảo FutureGov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
2 Nguyen Linh Ngoc VNSDI TT Ngoc Future Gov 2012 Ha Noi Hội thảo FutureGov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
3 Kyung-soon Chang Public Procurement Service Korea FGF Vietnam 2012 final Hội thảo FutureGov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
4 [Session 2] 21. Mr. Le Van Loi - VCCI Hội thảo 10th e-Gov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
5 [Session 2] 20. Mr. Vu Van Cai - Lao Cai Hội thảo 10th e-Gov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
6 [Session 2] 19. Bkav _IDG Hội thảo 10th e-Gov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
7 [Session 2] 18. Mr. Le Minh Quoc - MK Group Hội thảo 10th e-Gov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
8 [Session 2] 17. Mr. Nguyen Duy Phuoc - FPT-IS Hội thảo 10th e-Gov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
9 [Session 2] 16. Mr. Dang Cong Ngu - Dept. of Home Affairs, Da Nang Hội thảo 10th e-Gov 2012 - Hà Nội 09/12/2012
10 [Session 2] 15. Mr. Pham Quang Toan Hội thảo 10th e-Gov 2012 - Hà Nội 09/12/2012

Xem thêm