Thứ 6, 18/10/2019, 03:15 AM

Tin tức

 • (17/12/2012)

  Meeting of CIO Council of provinces and cities directly under Central, Southern Region (Region 3)

  Meeting of CIO Council of provinces and cities directly under Central, Southern Region (Region 3)

  On 23rd of August 2012, at Ho Chi Minh City, the CIO Council of provinces and cities directly under Central, Southern Region has held its first meeting. Attending the meeting were Mr. Le Manh Ha, Vice Chairman of the People's Committee of Ho Chi Minh, Vice Chairman of CIO Council chaired the meeting, representatives of leaders of Authority of Information Technology Application - Ministry of Information and Communication and other members of the CIO Council region 3.

  Chi tiết

 • (02/11/2012)

  Thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Hội đồng CIO)

  Thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Hội đồng CIO)

  Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử đang là một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của các nước trên thế giới. Đi kèm với sự phát triển đó, chức danh lãnh đạo thông tin trong các cơ quan nhà nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách, chiến lược, định hướng và lãnh đạo việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo hoạt động và sự phát triển của tổ chức.

  Chi tiết