Thứ 2, 19/02/2018, 02:38 PM

Tin tức

  • (02/11/2012)

    Thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Hội đồng CIO)

    Thành lập Hội đồng giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (Hội đồng CIO)

    Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các cơ quan nhà nước và phát triển Chính phủ điện tử đang là một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của các nước trên thế giới. Đi kèm với sự phát triển đó, chức danh lãnh đạo thông tin trong các cơ quan nhà nước đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách, chiến lược, định hướng và lãnh đạo việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo hoạt động và sự phát triển của tổ chức.

    Chi tiết